Latest news

Стручне Објаве

u-Ordinaciji-s-Trakama

Прим. др Душанка Мандић је до 2017. године објавила око 200 стручних и научних радова.

У списку радова се од броја 77 наводе они којима је обухваћено деловање електромагнетског/магнетског поља на здравље људи.


Списак радова у наставку текста је писан латиницом због навођења оригиналних назива података у документима.

 1. Mandić D.: Analiza invalidnosti 1975/76. godine na području opštine Bosanska Gradiška sa osvrtom na profesionalna oštećenja; Međunarodni simpozijum “Onesposobljavanje produktivnog stanovništva”, organizator Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu SFRJ; Cavtat 1977;
 2. Mandić D., Eukić B.: Prevalencija hipertenzije kod radnika pregledanih preventivno (prethodni pregledi za zaposlenje i kontrolno-periodični pregledi) sa osvrtom na radnu sposobnost; XVIII jugoslovenski seminar medicine rada; Crikvenica, 1977;
 3. Mandić D.: Ocena radne sposobnosti i hipertenzija; sastanak Lekarskog društva BiH; Banja Luka – Bosanska Gradiška, 1977;
 4. Mandić D., Čaprić V., Adamov Z.: Organizacija zdravstvene zaštite u rudnicima SR Srbije (van SAP); III jugoslovenski simpozijum o pneumokoniozama; Sokobanja, 1979;
 5. Čaprić V., Vasilevski M., Mandić D., Adamov Z.: Iskustva iz rada na prevenciji pneumokonioza u jami RTB-a Bor; III jugoslovenski simpozijum o pneumokoniozama; Sokobanja, 1979;
 6. Mandić D., Vukadinović Đ., Laban Lj.: Metodološki pristup organizaciji službe za zdravstvenu zaštitu radnika u jednoj termoelektrani velikog kapaciteta; V jugoslovenski kongres medicine rada; Ohrid, 1979;
 7. Čaprić V., Vasilevski M., Mandić D., Adamov Z.: Evaluacija zdravstvenog stanja i radne sposobnosti vozača teških kamiona na površinskom kopu RTB-a Bor za period 1970-1978. godine; V jugoslovenski kongres medicine rada; Ohrid, 1979;
 8. Vukadinović Đ., Međedović M., Mandić D.: Elaborat – Program za razvoj i dogradnju radnih prostorija dispanzera za medicinu rada pri medicinskom centru „Veljko Vlahović“ u Majdanpeku; stručni kolegijum Instituta za medicinu rada i radiološku zaštitu „Dr Dragomir Karajović“; Beograd, 1978;
 9. Vukadinović Đ., Laban Lj., Mandić D., Međedović M.: Elaborat – Program za zdravstvenu zaštitu radnika u TE “Nikola Tesla”; Institut za medicinu rada i radiološku zaštitu „Dr Dragomir Karajović“; Beograd, 1979;
 10. Međedović M., Laban Lj., Mandić D.: Analiza razvoja i rada službe medicine rada u SR Srbiji bez SAP do 31.12.1978. godine i Analiza razvoja i rada službe medicine rada SR Srbije bez SAP po regionima 1978. godine; sednica Republičke stručne komisije za medicinu rada; Beograd, 1980;
 11. Mandić D., Međedović M., Laban Lj., Đorđević V: Analiza razvoja i rada službe medicine rada u SR Srbiji bez SAP do 31.12.1979. godine i Analiza razvoja i rada službe medicine rada SR Srbije bez SAP po regionima 1979. godine; sednica Republičke stručne komisije za medicinu rada; Beograd, 1981;
 12. Čaprić V., Vasilevski M., Mandić D.: Evaluacija pneumokonioza kod 22 radnika kopača i pomoćnika kopača u jami RTB u Boru; sastanak SLD – Sekcija za medicinu rada SR Srbije; Leskovac, 1980;
 13. Mandić D., Međedović M., Laban Lj., Đorđević V: Analiza organizovanosti i kadrovskih problema u delatnosti medicine rada SR Srbije bez SAP; Republička stručna komisija za medicinu rada; Beograd, 1981;
 14. Laban Lj., Mandić D., Tasić M., Čaprić V.: Ocena efikasnosti zdravstvene zaštite radnika; XX međunarodni kongres medicine rada; Kairo, Egipat, 1981;
 15. Međedović M., Tasić M., Laban Lj., Mandić D.: Razvoj i organizacija medicine rada u SR Srbiji; XX međunarodni kongres medicine rada; Kairo, Egipat, 1981;
 16. Međedović M., Mandić D., Laban Lj., Čaprić V., Tasić M.: Minimum mera preventivne zdravstvene zaštite u medicini rada; XX međunarodni kongres medicine rada; Kairo, Egipat, 1981;
 17. Ćurčić A., Mihaldžić N., Stojisavljević D., Čaprić V., Mandić D.: Rezultati istraživanja uslova rada i posledica u rudnicima uglja sa podzemnom eksploatacijom sa ciljem utvrđivanja dužine trajanja radnog veka; V jugoslovenski simpozijum – Preventivna zaštita u rudarstvu i metalurgiji; Zenica, 1981;
 18. Čaprić V., Mandić D., Međedović M.: Organizacija službe i problemi zdravstvene zaštite rudara rudnika uglja sa jamskim kopom SR Srbije; V jugoslovenski simpozijum – Preventivna zaštita u rudarstvu i metalurgiji; Zenica, 1981;
 19. Čaprić V., Mandić D., Tačević S., Janković M.: Specifičnosti morbiditeta kod kopača i pomoćnika kopača u rudnicima uglja sa podzemnom eksploatacijom u SR Srbiji; V jugoslovenski simpozijum – Preventivna zaštita u rudarstvu i metalurgiji; Zenica, 1981;
 20. Čaprić V., Janković M., Tačević S., Mandić D.: Povrede na radu i povrede van rada kod kopača i pomoćnika kopača u rudnicima uglja sa podzemnom eksploatacijom u SR Srbiji; V jugoslovenski simpozijum – Preventivna zaštita u rudarstvu i metalurgiji; Zenica, 1981;
 21. Čaprić V., Tačević S., Mandić D., Janković M.: Invalidnost kod kopača i pomoćnika kopača u rudnicima uglja sa podzemnom eksploatacijom u SR Srbiji; V jugoslovenski simpozijum – Preventivna zaštita u rudarstvu i metalurgiji; Zenica, 1981;
 22. Međedović M., Čaprić V., Mandić D.: Izveštaj o sprovođenju zaključaka Skupštine Republičke zajednice i Republičkog odbora sindikata radnika industrije i rudarstva o unapređenju zdravstvene zaštite u rudnicima i o realizaciji plana opremanja kapaciteta osnovne zdravstvene zaštite i medicine rada u rudnicima uglja, metala i nemetala sa jamskim kopom; Skupština oba veća Republičkog SIZ-a zdravstvene zaštite; Skupština SR Srbije; 1980. i 1981. godina;
 23. Laban Lj., Kilibarda M., Popović D., Videnović R., Mandić D.: Elaborat o društvenoj i ekonomskoj opravdanosti u izgradnji Zavoda za zaštitu na radu i medicine rada u SR Crnoj Gori u Nikšiću; Institut za medicinu rada, Beograd u saradnji sa Zavodom zaštite na radu, Niš, 1981;
 24. Kilibarda M., Međedović M., Mandić D.: Predlog plana razvoja medicine rada za period 1981-1985 god.; Institut za medicinu rada i Republička stručna komisija za medicinu rada; Beograd, 1980;
 25. Međedović M., Mandić D.: Nacrt srednjoročnog plana razvoja službe medicine rada u SR Srbiji (van pokrajina) za period 1981-1985. godine; Republička zajednica zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, Beograd i Institut za medicinu rada, Beograd; sednica Republičke stručne komisije za medicinu rada; Aranđelovac, 1981;
 26. Kilibarda M., Videnović R., Mandić D.: Plan investicija za institucije medicine rada od interregionalnog i regionalnog značaja u SR Srbiji (bez SAP) od 1981-1985; sednica Republičke stručne komisije za medicinu rada, Beograd, 1981;
 27. Mandić D., Čaprić V., Tačević S., Kojadinović M.: Specifičnosti morbiditeta kod jamskih vozača u rudnicima uglja sa jamskom eksploatacijom SR Srbije; VIII simpozijum – Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove radne sredine; Pula, 1982;
 28. Čaprić V., Međedović M., Kojadinović M., Mandić D.: Apsentizam u jamskih vozača u rudnicima uglja sa podzemnom eksploatacijom SR Srbije; VIII simpozijum – Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove radne sredine; Pula, 1982;
 29. Mandić D., Kilibarda M., Međedović M., Laban Lj., Potkonjak V., Pašalić M., Brnović R., Đorđević R., Sredojević M.: Izveštaj o izvršenju plana rada zdravstvene zaštite radnika za period od 1976. do 1980. godine; Republička stručna komisija za medicinu rada, Skupština SIZ zdravstvene zaštite; Beograd, 1982;
 30. Ljubojević B., Mandić D., Janković M., Spasojević B: Uticaj uslova rada na prevalenciju meniskopatija u jamskih radnika; VIII simpozijum – Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove radne sredine; Pula, 1982;
 31. Mandić D., Popović D., Videnović R., Đorđević V.: Analiza ostvarivanja srednjoročnog plana razvoja medicine rada 1981-1985. godine, u periodu 1981. godine, 1982. godine u SR Srbiji bez SAP; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1983;
 32. Čaprić V., Mandić D: Specifičnosti morbiditeta u jamskih vozača u rudnicima uglja sa podzemnom eksploatacijom SR Srbije; VI kongres medicine rada Jugoslavije; Novi Sad, 1983;
 33. Mandić D., Čaprić V., ĐorđevićV.: Zdravstvena zaštita radnika zaposlenih u rudnicima sa jamskim kopom u SR Srbiji bez SAP; VI kongres medicine rada Jugoslavije; Novi Sad, 1983;
 34. Mandić D., Matić-Ćorić N.: Operativni plan za sprovođenje nadzora nad stručnim radom zdravstvenih organizacija u oblasti medicine rada u 1983. godini; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1983;
 35. Mandić D, Međedović M., Čaprić V., Videnović R., Đorđević V.: Plan razvoja zdravstvene zaštite u rudnicima uglja sa jamskim kopom u SR Srbiji bez teritorija SAP; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1983;
 36. Mandić D., Kalić-Filipović D., Popović D., Međedović M.: Izvodi iz izveštaja izvršenom nadzoru nad stručnim radom u oblasti medicine rada u 1983. godini; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1984;
 37. Mandić D., Laban Lj., Matić-Ćorić N.: Operativni plan za sprovođenje nadzora nad stručnim radom zdravstvenih organizacija u oblasti medicine rada u 1984. godini; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1984;
 38. Kilibarda M., Videnović R., Laban Lj., Milosavljević Ž., Mandić D: Mesto i uloga zavoda za medicinu rada u zdravstvenoj zaštiti; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1984;
 39. Mandić D., Videnović R., Popović D.: Evaluacija plana razvoja medicine rada u SR Srbiji bez SAP; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1984;
 40. Mandić D.: Izveštaj o radu Republičke stručne komisije za medicinu rada u 1984. godini; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1985;
 41. Mandić D.: Plan rada Republičke stručne komisije za medicinu rada za 1985. godini; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1985;
 42. Mandić D.: Izveštaj o sprovedenom nadzoru nad stručnim radom u oblasti medicine rada u 1984. godini; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1985;
 43. Mandić D.: Operativni plan nadzora nad stručnim radom u oblasti medicine rada u 1985. godini; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1985;
 44. Mandić D.: Smernice za pripremanje plana razvoja zdravstvene zaštite radnika u SR Srbiji za period 1986-1990. godine; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1985;
 45. Mandić D.: Osvrt na plan razvoja zdravstvene zaštite za period 1986-1990. godine – Medicina rada; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1985;
 46. Mandić D.: Izveštaj o izvršenom nadzoru nad stručnim radom u oblasti medicine rada u 1985. godini; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1986;
 47. Laban Lj., Popović D., Videnović R., Mandić D.: Aktuelni problemi medicine rada u SR Srbiji; Sekcija za medicinu rada Srpskog lekarskog društva, 1985;
 48. Mandić D., Čaprić V.: Predlog organizacije medicine rada u rudarstvu – zdravstvena zaštita i zdravstveno stanje rudara; Simpozijum „Medicina rada u rudarstvu“, Despotovac, 1985;
 49. Mandić D.: Izveštaj o radu Republičke stručne komisije za medicinu rada u 1985. godini; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1986;
 50. Mandić D.: Plan rada Republičke stručne komisije za medicinu rada u 1986. godini; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1986;
 51. Mandić D., Popović D., Videnović R., Đorđević V.: Evaluacija plana razvoja medicine rada u SR Srbije bez SAP u 1984. godini; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1986;
 52. Mandić D., Kilibarda M., Videnović R.: Obavezni vidovi zdravstvene zaštite radnika u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Odluke o obaveznim vidovima zdravstvene zaštite; Sekcija medicine rada SLD, 1986;
 53. Mandić D., Kalić-Filipović D., Popović S., Kostić V.: Uslovi rada i osnovne štetnosti po zdravlje poljoprivrednih radnika i nivo obezbeđenosti osnovne zdravstvene zaštite sa predlogom mera (elaborat); Republički SIZ zdravstvene zaštite, Odbor za zdravstvo, 1986;
 54. Mandić D.: Analiza profesionalnih štetnosti u poljoprivredi i predlog preventivnih mera; Sekcija medicine rada SLD, 1987;
 55. Mandić D., Laban Lj., Bjegović M.: Evaluacija plana razvoja medicine rada u SR Srbiji bez teritorija SAP za period 1981-1985. godine (srednjoročni period); Republička stručna komisija za medicinu rada, 1987;
 56. Mandić D., Laban Lj., Videnović R., Milosavljević Ž., Međedović M.: Plan razvoja medicine rada za period 1986-1990. godine i do 2000. godine; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1987;
 57. Mandić D., Popović S., Đuknić V., Čurović D.: Organizaciono-zdravstvene mere za sprovođenje zdravstvene zaštite poljoprivrednika u odnosu na karakteristike rada u poljoprivredi; VII kongres medicine rada Jugoslavije, Budva, 1987;
 58. Mandić D., Laban Lj., Videnović R., Đuknić V.: Elaborat o opravdanosti i organizaciji rada Stanice medicine rada RO „Tarateks“ u Bajinoj Bašti; Beograd, 1987;
 59. Peruničić B., Krstev S., Aleksić B., Mandić D., Vukićević M., Andrić P.: Zdravstveno stanje radnika RO „Prva iskra“, Barič – Namenska proizvodnja, Elaborat; Beograd, 1988;
 60. Mandić D.: Organizacione osnove zdravstvene zaštite radnika u jednom od poljoprivredno najrazvijenijih regiona u SR Srbiji bez teritorija SAP; X kongres lekara Srbije; Vrnjačka Banja, 1988;
 61. Škunca-Milovanović S., Mandić D., Feliks R.: Naučno-tehnička revolucija i uticaj na zdravlje ljudi; XX jugoslovenski seminar medicine rada, Opatija, 1988;
 62. Mandić D.: Analiza izbora tematskih oblasti na XX jugoslovenskom seminaru medicine rada 1988. godine, evaluacija rada na seminaru i metodologija izbora budućih tematskih oblasti, ocena seminara i zaključci; Komisija za medicinu rada Saveznog zavoda za zdravstvenu zaštitu, 1989;
 63. Mandić D.: Stručne osnove za izradu metodologije „Prijava i izveštaj o profesionalnim bolestima“, obrasci i metodološko uputstvo na nivou Jugoslavije; Udruženje medicine rada Jugoslavije; Novi Sad, 1989;
 64. Mandić D.: Analiza ostvarivanja zaključaka XX jugoslovenskog seminara medicine rada i predlog mera; XXI jugoslovenski seminar medicine rada, Split, 1989;
 65. Delić V., Mandić D.: Najčešće hemijske štetnosti u radnoj i životnoj sredini SFRJ; XXI jugoslovenski seminar medicine rada, Split, 1989;
 66. Mudrinić P., Mandić D.: Evidentiranje i izveštavanje o štetnostima u radnoj sredini u savremenim uslovima obrade podataka; XXI jugoslovenski seminar medicine rada, Split, 1989;
 67. Mandić D.: poglavlje „Zdravstveno stanje i zdravstvena zaštita radnika“ u okviru Analize zdravstvenog stanja stanovništva, organizacije i rada zdravstvene službe u SFRJ za period 1979-1988. godine; Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu; Beograd, 1990;
 68. Mandić D.: Sumar o nesrećama na poslu u Jugoslaviji u 1990. godini;
 69. Mandić D., Dimitrijević D.: Sumar o nesrećama na radu u SFRJ za 1989. godinu; Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Savezna komisija za medicinu rada; Beograd, 1991;
 70. Mandić D.: Izveštaj o povredama na radu u SRJ za 1992. godinu; Savezni zavod za zaštitu i unapređenja zdravlja; Beograd, 1993/94. godina;
 71. Mandić D.: Akcidenti – probno istraživanje u 1991. godini; Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu; Beograd, 1992;
 72. Mandić D.: Služba medicine rada u Jugoslaviji; Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Beograd, 1992; jugoslovenski prilog za publikaciju SZO Medicina rada u Evropi;
 73. Mandić D.: Učestalost povreda na radu u Jugoslaviji; Jugoslovenski seminar medicine rada; Beograd, 1992;
 74. Đuknić V., Varagić M., Mandić D.: Preporuka za standardizovanje analitičkih metoda za supstance koje se najčešće nalaze u vazduhu radne sredine; XX savetovanje „Zaštita vazduha ’92“; Beograd, 1992;
 75. Radmilović V., Mandić D., Trajković-Pavlović Lj.: Praćenje kvaliteta vazduha u naseljima prema preporukama SZO UN – XX savetovanje „Zaštita vazduha ’92“, Beograd, 1992;
 76. Mandić D., Nikolić D., Ristić S., Dimitrijević D.: Predlog dopune metodologije praćenja promena zdravstvenog stanja stanovništva zbog ratnih sukoba i sankcija; Prvi vanredni kongres lekara Srbije; Beograd, 1993;
 77. Mandić D., Butković I., Dunjić R., Filipović M., Šuštran B., Butković M., Dimitrijević D.: Početna klinička iskustva u primeni stalnih magneta pri lečenju otvorenih povreda; Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija; Međunarodna škola za obuku iz tradicionalne medicine; Beograd, 1993;
 78. Mandić D., Trifunović N.: Iskustva o izučavanju uticaja elektromagnetskog polja boravišnih prostorija na zdravlje ljudi; XXI savetovanje „Zaštita vazduha ’93“, Beograd, 1993;
 79. Mandić D.: Savremena iskustva u primeni terapijskih magneta; Jugoslovenski gerontološki kongres „Starenje i starost na prelazu u XXI vek“; Vrnjačka Banja, 1993;
 80. Mandić D., Dimitrijević D.: Izveštaj o povredama na radu u SRJ za 1992. godinu; Savezni zavod za zaštitu i unapređenje rada; Beograd, 1994;
 81. Mandić D., Dimitrijević D.: Profesionalne bolesti u SRJ u 1991. i 1992. godini; Savezni zavod za zaštitu i unapređenje rada; Beograd, 1994;
 82. Mandić D.: Primena akupunkturnih magneta u ekstrakciji gvožđevitih stranih tela; Savezna komisija za tradicionalnu medicinu; Beograd, 1994;
 83. Mandić D., Škokljev A., Šuvajić J., Dimitrijević D.: Neka iskustva u primeni stalnih akupunkturnih magneta pri lečenju ranjenika; I međunarodni kongres tradicionalne medicine; Moskva, Ruska Federacija, 1994;
 84. Mandić D., Trifunović N., Dimitrijević D.: Elektromagnetska/magnetska anomalna polja u staništu kao faktor rizika po zdravlje ljudi; Beograd, 1994;
 85. Mandić D., Trifunović N., Dimitrijević D.: Uzajamna zavisnost prisustva indukovanih anomalnih elektromagnetskih/magnetskih polja i zdravstvenog stanja izloženih ljudi; naučni skup „Bezbednost u elektrotehnici“, Beograd, 1994;
 86. Mandić D.: Uloga žena u prevenciji i smanjenju štetnog elektromagnetskog smoga u domaćinstvu; Asian Institute of Technology – Women Study Circle, Bangkok, Tajland, 1994;
 87. Mandić D., Trifunović N., Dimitrijević D.: Anomalna elektromagnetska/magnetska polja – faktor rizika po zdravlje ljudi; XXII savetovanje „Zaštita vazduha ’94“, Beograd, 1994;
 88. Mandić D., Dimitrijević D.: Naša iskustva sa ekstrakcijom gvožđevitih stranih tela magnetnom akupunkturom u korelaciji sa teorijom akupunkturnih kanala; I simpozijum „Akupunktura u Srbiji“; Beograd, 1994;
 89. Mandić D., Župunski I., Sekulović R., Marković M.: Prevod publikacije Svetske zdravstvene organizacije UN: Magnetska polja – vodič za zdravlje i zaštitu; Beograd, 1995; Štampano u 500 primeraka; YU ISSN 0354-5199, ISBN 86-7036-007-1;
 90. Mandić D., Marković M.: Predloženi standardi međunarodne nomenklature u akupunkturi; Sofijski akupunkturni dani ’95; Sofija, Bugarska, 1995;
 91. Nikolić B., Mandić D., Šuvajić J.: Prikaz slučajeva rehabilitacije ranjenika uz dodatnu terapiju akupunkturnim magnetima; Sofijski akupunkturni dani ’95; Sofija, Bugarska 1995;
 92. Mandić D., Škokljev A., Šuvajić J., Dimitrijević D., Marković M.: Naše iskustvo sa terapijskim efektima permanentnih akupunkturnih magneta; Drugi međunarodni kongres „Tradicionalna medicina Rusije – prošlost, sadašnjost, budućnost“; Moskva, Rusija Federacija, 1995;
 93. Mandić D.: Primena permanentnih akupunkturnih magneta u cilju evakuacije stranih gvožđevitih tela kod ranjenika; Multidisciplinarni skup: „Dijagnostika endogenih i egzogenih uticaja relevantnih za biološke sisteme“; Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1995;
 94. Mandić D.: Elektromagnetska/magnetska anomalna polja staništa i radnog mesta i oboljevanje; Multidisciplinarni skup: „Dijagnostika endogenih i egzogenih uticaja relevantnih za biološke sisteme“; Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1995;
 95. Mandić D., Trifunović N.: Anomalni priraštaj magnetskih i elektromagnetskih polja u stambenim prostorijama; XXIII savetovanje sa međunarodnim učešćem „Zaštita vazduha ’95“; Beograd, 1995;
 96. Mandić D., Trifunović N., Dimitrijević D., Trifunović R.: Istraživanje anomalnih magnetskih/elektromagnetskih polja u životnoj sredini kao faktor rizika po zdravlje ljudi; XX međunarodno savetovanje o zaštiti životne i radne sredine i prevenciji invalidnosti; Herceg Novi, 1995;
 97. Mandić D., Trifunović N., Dimitrijević D.: Nepovoljni uticaji elektromagnetskih polja na zdravlje ljudi i mogućnosti njihovog smanjenja u stanu; Naučni skup: „Unapređenje i dalji razvoj stanovanja“; Niš, 1995;
 98. Mandić D.: Therapeutical Effects on Application of Magnetic Trap; Academic Conference of the Tenth Anniversary of World Federation of Acupuncture-moxibustion; Beijing, China, 1995;
 99. Mandić D.: Zakrivljena savitljiva magnetna klopka za neinvazivno izmeštanje gvožđevitih stranih tela iz ljudskog organizma i postupak za njenu upotrebu; Patent br. 566/95;
 100. Mandić D.: Anomalna magnetska/elektromagnetska polja u životnoj i radnoj sredini i njihov uticaj na zdravlje; predavanje na Prirodnomatematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1996;
 101. Mandić D.: Upoznavanje sa sadržajem Konvencije Međunarodne organizacije rada br. 161 o službama medicine rada; XIII kongres lekara Srbije; Vrnjačka Banja, 1996;
 102. Mandić D., Škokljev A., Šuvajić J., Marković M., Dimitrijević D.: Novo indikaciono područje primene akupunkturnih magneta u lečenju ranjenika; XIII kongres lekara Srbije; Vrnjačka Banja, 1996;
 103. Mandić D.: Primena akupunkturnih magneta u lečenju ratnih povreda; II kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem; Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 1996;
 104. Mandić D., Škokljev A.: Elektromagnetska stimulacija u procesu etapnog lečenja povređenih; II kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem; Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 1996;
 105. Mandić D.: Primena magnetne klopke za izmeštanje i evakuisanje gvožđevitih stranih tela iz ljudskog organizma; pronalazačka tribina „Teslianum“; Društvo inženjera i tehničara; Beograd, 1996;
 106. Mandić D.: Non-invasive Magnetic Trap for Displacement and Evaculation of Foreign Ferrous Bodies from Wounded; 8th International Meeting 1996; The Society for Minimally Invasive Therapy – SMIT; Carnobbio, Milan, Italy, 1996;
 107. Mandić D.: Izmeštanje i evakuisanje stranih gvožđevitih tela iz ljudskog organizma neinvazivnom metodom pomoću magnetne klopke; Međunarodni naučno-razvojni simpozijum „Stvaralaštvo kao uslov privrednog razvoja – Nove tehnologije i tehnike u službi čoveka“; Beograd, 1996;
 108. Mandić D.: Anomalna magnetska/elektromagnetska polja u radnoj sredini – faktor rizika za zdravlje; Beograd, „Zaštita vazduh ’96“; Beograd, 1996.;
 109. Mandić D.: Metodologija i prednosti primene magnetne klopke u slučaju povređivanja sa zaostalim stranim gvožđevitim telima; Sekcija za ortopediju SLD; Beograd, 1996;
 110. Mandić D., Marković M., Trifunović N., Dimitrijević D.: Anomalous Magnetic/Electromagnetic Fields, an Important Health Risk Factor; The Second International Conference on Environmental and Industrial Toxycology; Chulaborn Research Institute, Bangkok, Thailand, 1996;
 111. Mandić D.: Magnetna klopka – neinvazivna metoda vađenja stranih gvožđevitih tela iz ljudskog organizma; III simpozijum akupunkture u Srbiji; Niš, 1996;
 112. Mandić D., Marković M.: Trap for Shell Fragments – New Non-invasive Methods for Treating the Injured; ICMART ’97 – International Council for Medical Acupuncture, Pancyprian Medical Society of Acupuncture; Nicosia, Cyprus, 1997;
 113. Mandić D.: Terapijska primena zakrivljene savitljive magnetne klopke; INOST ’97; Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 1997;
 114. Mandić D.: Trap for Shell Fragments – Minimally Invasive Method for Treatment of Injuries with Foreign bodies in Peace and War; 9th Annual International Meeting, Society for Minimally Invasive Therapy (SMIT); Kyoto, Japan, 1997;
 115. Mandić D.: Therapeutical Effects on Application of Magnetic Trap; 10th WFAS, The Academic Conference of the Tenth Anniversary of the World Federation of Acupunture-moxibustion Societies; Beijing, China, 1997;
 116. Mandić D.: Magnetsko polje – Terapijska primena; XXV savetovanje sa međunarodnim učešćem „Zaštita vazduha ’97“; Beograd, 1997;
 117. Mandić D., Marković M.: Trap for Shell Fragments – Efficient Noninvasive Method for Evacuation of Ferrous Foreign Bodies; International Acupuncture Symposium: Safety and Therapeutic Effect of Clinical Acupuncture WFAS – World Federation of Acupuncture-moxibustion Societies; Barcelona, 1998;
 118. Mandić D.: Udruženi efekti magnetne klopke i akupunkture; IV simpozijum akupunkturologa Jugoslavije; Beograd, 1998; ISSN 0354 – 8090;
 119. Mandić D.: Površinski unipolarno magnetisana elastična magnetna traka i postupak za primenu; Patent br. (11) 214/98 – PCT 00018/YU: Unipolar, Surfacemagnetised Elastic Magnetic Strip and Application; Trap for Shell Fragments in Peace and War; IV EAST-WEST Euro Intellect; Sofia, Bulgaria, 1998;
 120. Mandić D.: The Results of Application of the New Technology Using MADU Strip and Acupuncture Points in Restitution of Bones and Cartillage Tissue – WFAS 2000; Beijing, China, 2000;
 121. Krapović S., Mandić D.: The Most Frequent Sites of Ferrous Foreign Bodies Evacuated by the Trap for Shell Fragments, WFAS 2000; Beijing, China, 2000;
 122. Mandić D.: New Healing Technology Results Achieved by the United Benefits of Acupuncture and MADU Strips; 9th World Congress on Medical Acupuncture and Related Technique – ICMART 2000; Vienna, Austria, 2000;
 123. Mandič D.: Lovuška dlja osokolov v mirnoje i vojenoje vremja;
 124. Mandič D.: Odnopoljarnij magnitnij bint i nakladka; „Arhimed 2000“; Moskva, Ruska Federacija, 2000;
 125. Mandić D.: Efikasnost terapijskih postupaka uz primenu magnetskog dubinskog unipolarno orijentisanog polja na ljudski organizam; Sekcija za medicinu rada SLD; Republički zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja; Beograd, 2000;
 126. Đorđević D., Mandić D., Cvetković D., Strugarević E.: Rezultati lečenja degenerativno-koštanozglobnih oboljenja primenom magnetskog dubinskog unipolarno orijentisanog polja (MADU trake); III kongres ratne medicine; Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 2001;
 127. Mandić D., Đorđević D., Cvetković D., Strugarević E.: Rezultati aplikacije MADU trake u cilju unapređenja prokrvljenosti i oksigenacije perifernih arterijskih krvnih sudova; Jugoslovenski kongres o aterosklerozi; SANU, Beograd, 2001; Satelitski simpozijum – Nove perspektive u razumevanju prevencije, lečenja i rehabilitacije ateroskleroze i njenih posledica; Institut Mlječanica; Kozarska Dubica, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, 2001;
 128. Djordjevic D., Butkovic I., Mandic D., Cvetkovic D. Strugarevic E.: Results of the Application of Magnetic Deep Unipolar Oriented Field (MADU Strips) for the Cure of Degenerative Joint and Bone Articulation Diseases; X World Congress ICMART 2002; Edinburg, Ujedinjeno kraljevstvo, 2002;
 129. Mandić D., Đorđević D., Cvetković D., Strugarević E.: Nove mogućnosti u lečenju oboljenja krvnih sudova i koštano-zglobnog sistema primenom MADU metodologije; Veterinarski kongres; Zlatibor, 2002;
 130. Mandić D.: Medicinska primena magnetnog dubinskog unipolarno orijentisanog polja (MADU) kod oboljenja krvnih sudova i koštano zglobnog sistema; stručni sastanak, Društvo doktora medicine Republike Srpske; Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, 2002;
 131. Mandić D., Đorđević D., Cvetković D., Strugarević E., Zagorčić J.: The Results of the Cartilage Regeneration Improved by the MADU Method; Conference of the Society for Medical Innovation and Technology – SMIT; Amsterdam, Holandija, 2003;
 132. Mandić D., Đorđević D., Cvetković D., Strugarević E., Zagorčić J.: Angiopathia Diabetica with Gangrene Treated by the MADU Method – the Case Report; The 1st International Medical Congress on Acupuncture; Barselona, Španija, 2003;
 133. Mandić D., Đorđević D., Cvetković D., Strugarević E., Zagorčić J.: The Results of the Hip Joint Cartilage Regeneration Improved by the MADU Method – Scientific and Traditional Medical Procedures; The 1st International Medical Congress on Acupuncture; Barselona, Španija, 2003;
 134. Mandić D., Đorđević D., Strugarević E., Cvetković D.: Treatment of Disorders of the Peripheral Arterial Blood Vessels by Aplication of MADU Strip; The 1st International Medical Congress on Acupuncture; Barselona, Španija, 2003;
 135. Đorđević D., Butković I., Mandić D., Cvetković D., Strugarević E.: Currative Effects of the Application of Magnetic Deep Unipolar Oriented Field (MADU strips) on Degenerative Joint and Bone Articulation Diseases; The 1st International Medical Congress on Acupuncture; Barselona, Španija, 2003;
 136. Mandić D., Đorđević D., Cvetković D., Strugarević E.: Tissues Oxygenation and Vascularisation Improvement by Noninvasive Application of Static Magnetic Fields; Conference of Physiological Sciences with International participation – Risk Factors and Health: From Molecule to the Scientific Basis of Prevention; Belgrade/Zrenjanin, 2003;
 137. Djordjevic D., Rakovic D., Mandic D., Butkovic I., Strugarevic E., Cvetkovic D., Todorovic -Suzic B., Nikolic B.: The Precautionary Principle of Possible Harmful Effects of Magnetic and Electromagnetic Fields; Conference of Physiological Sciences with International participation – Risk Factors and Health: From Molecule to the Scientific Basis of Prevention; Belgrade/Zrenjanin, 2003;
 138. Nikolic B., Djordjevic D., Todorovic-Suzic B., Mandic D.: Influence of Low Frequency Magnetic Fields on Clearly Defined Back Pain Syndromes in Sportsmen; Conference of Physiological Sciences with International participation – Risk Factors and Health: From Molecule to the Scientific Basis of Prevention; Belgrade/Zrenjanin, 2003;
 139. Todorovic –Suzic B., Djordjevic D., Nikolic B.: Mandic D., Strugarevic E.: the Osgood Schlater Disease by High Frequency Magnetic Fields; Conference of Physiological Sciences with International participation – Risk Factors and Health: From Molecule to the Scientific Basis of Prevention; Belgrade/Zrenjanin, 2003;
 140. Djordjevic D., Butkovic I., Mandic D., Cvetkovic D., Strugarevic E.: Effects of Static Magnetic Fields on Degenerative Joint and Bone Articulation Diseases; Conference of Physiological Sciences with International participation – Risk Factors and Health: From Molecule to the Scientific Basis of Prevention; Belgrade/Zrenjanin, 2003;
 141. Mandić D., Đorđević D., Cvetković D., Strugarević E., Zagorčić J.: MADU traka – ekološko medicinsko sredstvo; XXXI savetovanje – Zaštita vazduha 2003; Tema – Razvoj zaštite kvaliteta vazduha; Beograd, 2003;
 142. Mandić D.: Results of the Magnetic Deep Unipolar Oriented Field Application in the Healing of Degenerative Spinal Diseases; The 1st International Congress of Minimally Interventional Spinal Treatment; Teheran, Iran, 2005;
 143. Kažić S., Mandić D.: Application of High Power Magnetic Device for Extraction of Ferrous Foreign Bodies; The 1st International Congress of Minimally Interventional Spinal Treatment; Teheran, Iran, 2005;
 144. Mandić D., Đorđević D., Strugarević E., Butković I., Cvetković D.: Lečenje degenerativnih oboljenja kičmenog stuba primenom permanentnog magnetskog polja; XXX oktobarski zdravstveni dani; Kragujevac, 2005;
 145. Đorđević D., Butković I., Mandić D., Cvetković D.: Lečenje degenerativnih oboljenja zglobova stalnim magnetskim poljem; XXX oktobarski zdravstveni dani; Kragujevac, 2005;
 146. Mandić D., Đorđević D., Cvetković D., Kažić S.: Lečenje poremećaja arterijskih krvnih sudova permanentnim magnetskim poljem; XXX oktobarski zdravstveni dani; Kragujevac, 2005;
 147. Mandić D., Đorđević D., Cvetković D., Kažić S.: Neinvazivna dislokacija i evakuacija feromagnetnih stranih tela iz ranjenih osoba; XXX oktobarski zdravstveni dani; Kragujevac, 2005;
 148. Butković I., Đorđević D., Ralević S., Zunić-Božinovski S., Stojanović J., Trbović A., Mandić D.: Possible Role of Nitric Oxide in Static Magnetic Fields Therapy of Osteoarthritis; Institute for Orthopedic Surgery Banjica; SMIT 2005 – Mare Nostrum: a Mediterranean Week for Medical Innovation; Napoli, Italia, 2005;
 149. Mandić D., Đorđević D., Butković I., Pucar N.: Improvement of Oxygenation and Vascularization of the Tissues in the Static Magnetic Fields; SMIT 2005 – Mare Nostrum: a Mediterranean Week for Medical Innovation; Napoli, Italia, 2005;
 150. Đorđević D., Butković I., Mandić D., Pucar N.: Effects of Static Magnetic Fields on Degeneratve Bone Articulation Diseases; SMIT 2005 – Mare Nostrum: a Mediterranean Week for Medical Innovation; Napoli, Italia, 2005;
 151. Mandić D., Đorđević D., Butković I., Pucar N.: The Effects of Aplication of MADU Strip on Disorders of the Peripheral Arterial Blood Vessels; SMIT 2005 – Mare Nostrum: a Mediterranean Week for Medical Innovation; Napoli, Italia, 2005;
 152. Đorđević D., Raković D., Pucar N., Mandić D.: Gap Junction Channels as Morphofunctional Substrat of the System Body Meridians and Their Points; SMIT 2005 – Mare Nostrum: a Mediterranean Week for Medical Innovation; Napoli, Italia, 2005;
 153. Mandić D., Đorđević D.: The Possibilities of the Vertebral Space Joints Renewal Using the MADU Application and Related Techniques; XXIII International Medical Symposium of Acupuncture and Related Techinques; Prague, Czech Republic, 2005;
 154. Đorđević D., Mandić D.: Comparison of the Analgesic Effects of Laseropuncture on Activity of Nociceptive Mesencephalic Neurons; XXIII International Medical Symposium of Acupuncture and Related Techinques, Prague, Czech Republic, 2005;
 155. Mandić D., Đorđević D.: Application of Magnetic Strip for Treatment of Disorders of the Peripheral Arterial Blood Vessels; Prague, Czech Republic, 2005;
 156. Kažić S., Cvetković D., Mandić D., Ćulafić D.: Extraction of Foreign Ferrous Bodies with Magnetic Device; International Society for the Study of the Lumbar Spine; 33rd Annual Meeting; Bergen, Norway, 2006;
 157. Mandić D.: Akademska pristupna beseda – Klopka za gelere i MADU traka u medicini; Srpska akademija izumitelja i naučnika SAIN; Beograd, 2006;
 158. Mandić D.: Magnetoterapija madu – Nova metoda lečenja; Ministarstvo dijaspore Republike Srbije i Udruženje pronalazača „JUPIN“; Beograd, 2006;
 159. Mandić D., Kažić S., Cvetković D., Ćulafić D., Đorđević D.: Magnetic Deep Unipolar Oriented Field (MADU) Treatment of Arterial Diseases of the Extremities; Mayo Clinic International Vascular Symposium; Reykjavik, Iceland, 2007;
 160. Mandić D.: Magnetoterapija – biofizičke mogućnosti lečenja koštano-zglobnog sistema i osteoporoza; KBC Zvezdara; Beograd, 2007;
 161. Đorđević D., Butković I., Mandić D.: Efekti terapijskog dejstva stalnih magnetnih polja; Prvi srpski kongres ortopeda sa međunarodnim učešćem; Beograd, 2008;
 162. Mitić M., Mandić D., Lešić A., Đorđević D., Suđić V., Cvetković D.: Klopka za gelere – mogućnost neinvazivnog izmeštanja stranih feromagnetnih tela iz organizma; Prvi srpski kongres ortopeda sa međunarodnim učešćem; Beograd, 2008;
 163. Butković I., Đorđević D., Mandić D.: Lečenje osteoartritisa kolena pomoću stalnih magnetskih polja; Prvi srpski kongres ortopeda sa međunarodnim učešćem; Beograd, 2008;
 164. Đorđević D., Butković I., Mandić D.: Mehanizmi terapijskog dejstva stalnih magnetskih polja; Prvi srpski kongres ortopeda sa međunarodnim učešćem; Beograd 2008;
 165. Mandić D., Cvetković D., Đorđević D., Mitić M., Kažić S., Ćulafić D.: Prikaz povreda mekih tkiva tretiranih MADU metodom; Prvi srpski kongres ortopeda sa međunarodnim učešćem; Beograd 2008;
 166. Mandic D., Milosevic I., Djordjevic D., Mitic M. – Restitution of Bone and Cartilage Tissue in Hip, Prvi srpski kongres ortopeda sa međunarodnim učešćem; Beograd, 2008;
 167. Mandić D., Đorđević D.: MADU Method in Healing of Spinal Osteoarthritis Syndrome; International Scientific Conference on Magnetism, Geomagnetism and Biomagnetism, MGB; Sežana, Slovenija, 2008;
 168. Mandic D. MD, PhD, Cvetkovic D. MD, Djordjevic D. MD, PhD, Popovic J. MD, Kazic S. MD,PhD, Kazic M. MD, Culafic D. MD: Treatment of Gonarthrosis and Coxarthrosis with MADU Method; International Congress Bone –Tec; Hannover, Germany, 2009;
 169. Mandić D.: Medicinske indikacije za primenu MADU – Nove tehnologije u medicini; Srpsko lekarsko društvo; Beograd, 2009;
 170. Mandić D., Mandić R., Mandić B., Mandić N., Todorov M.: Prednosti nove zdravstvene tehnologije lečenja u medicini – Nova tehnologija u medicini MADU; Privredna komora Srbije; Beograd, 2010;
 171. Đorđević D., Mandić D.: Efekti unipolarno orijentisanih stalnih magnetskih polja male snage (indukcije) u lečenju vaskularnih poremećaja; Medical Data, Medical Review; 2010;
 172. Mandić D., Mandić B., Popović J.: MADU nova metoda lečenja u medicini; Sajam turizma; Novi Sad, 2010;
 173. Mandić D., Đorđević D., Popović J., Kažić S., Kažić M., Ćulafić D.: Regeneration of Joint Cartilage Achived with madu Treatment in Patients with Degenerative Diseases of Joints; The 5th World Congress on Preventive and Regenerative Medicine; Hannover, Germany, 2010;
 174. Popović J., Mandić D., Kažić S., Đorđević D., Cvetković D., Kažić M., Ćulafić D.: MADU Therapy Promotes Cartilage Regeneration in Patiens with Rheumatoid Arthritis; The 5th World Congress on Preventive and Regenerative Medicine, Hannover, Germany, 2010;
 175. Kažić S., Mandić D., Popović J., Cvetković D., Đorđević D., Kažić M., Ćulafić : Tissue Regeneration in madu Treated Patients with Arterial Disease of the Lower Extremites; The 5th World Congress on Preventive and Regenerative Medicine, Hannover, Germany, 2010;
 176. Mandić D., Popović J.: Prednosti nove zdravstvene tehnologije lečenja u medicini – Nova tehnologija u medicini MADU; Srpsko lekarsko društvo; Beograd, 2010;
 177. Mandić D.: Reedukacija i inovacija znanja za lekare – Prednosti nove zdravstvene tehnologije lečenja u medicini – Nova tehnologija u medicini MADU primenjena u ambulanti i na terenu; Srpsko lekarsko društvo; Beograd, 2010;
 178. Mandić D.: Prednosti nove zdravstvene tehnologije lečenja u medicini; Srpsko lekarsko društvo; Beograd, 2011;
 179. Mandić D., Đorđević D., Cvetković D., Kažić S., Popović J.: Magnetoterapija MADU; Simpozijum kvantno-informacione medicine KIM 2011; Beograd, 2011;
 180. Mandić D., Đorđević D., Cvetković D., Kažić S., Popović J., Kažić M.: Tretman frakture kostiju MADU magnetoterapijom; Simpozijum kvantno-informacione medicine KIM 2011; Beograd, 2011;
 181. Đorđević D., Mandić D., Popović J., Kažić S., Cvetković D.: Osteogeneza MADU magnetoterapijom; Simpozijum kvantno-informacione medicine KIM 2011; Beograd, 2011;
 182. Popović J., Mandić D., Kažić S., Đorđević D.: Tretman reumatoidnog artritisa MADU magnetoterapijom; Simpozijum kvantno-informacione medicine KIM 2011; Beograd, 2011;
 183. Đorđević D., Mandić D., Popović J., Kažić S., Cvetković D.: Efekti i mehanizmi angioneogeneze MADU magnetoterapijom; Simpozijum kvantno-informacione medicine KIM 2011; Beograd, 2011;
 184. Đorđević D., Mandić D., Popović J., Kažić S., Cvetković D.: Mogućnost neuroneogeneze MADU magnetoterapijom; Simpozijum kvantno-informacione medicine KIM 2011; Beograd, 2011;
 185. Mandić D.: Kontinuirana medicinska edukacija; kurs: Haloterapija – terapija mikročesticama soli; Srpsko lekarsko društvo; Beograd, 2011;
 186. Mandić D., Popović J., Đorđević D.: Zarastanje tela kičmenog pršljena nakon frakture MADU metodom; Privatna lekarska komora Srbije; Beorgad, 2011;
 187. Mandić D.: Nove zdravstvene tehnologije lečenja u medicini – Klopka za gelere i MADU traka; Evropska konferencija žena inovatora 2011; Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, 2011;
 188. Mandić D.: MADU Healing Method; Korean International Women’s Invention Exposition – KIWIE 2012; Seul, Južna Koreja, 2012;
 189. Mandić D., Đorđević D., Cvetković D., Kažić S., Popović J.: MADU magnetoterapija; Medicinska revija „Medical Data“, vol. 4,No 2; 2012;
 190. Mandić D., Filipović Ž.: Primena biofizike u medicini – Nova zdravstvena tehnologija; kongres Privatne lekarske komore Srbije; Beograd, 2012;
 191. Đorđević D., Cvetković D., Mandić D.: Lečenje hronične arterijske insuficijencije MADU metodom; konferencija „Dani medicinske dijaspore Srbije 2012“, Lekarska komora Srbije; Beograd, 2012;
 192. Mandić D., Pop-Trajkovski M.: Lečenje hronične venske rane MADU metodom; konferencija „Dani medicinske dijaspore Srbije 2012“, Lekarska komora Srbije; Beograd, 2012;
 193. Mandić D. MD, PhD: New Healing Method Based on Two Patents, Two Medical Devices; AEI – Association of European Inventors; EWI – Association of Women Innovators and Entrepreneurs in Europe; Geneva, Switzerland, 2013;
 194. Mandić D., Filipović Ž., Petrović I., Grujić S.: Novi medicinski metod MADU zasnovan na dva patenta, dva medicinska sredstva; IV internacionalni kongres Privatne lekarske prakse; Beograd, 2013;
 195. Mandić D.: Novi medicinski metod MADU – Nove mogućnosti u medicini; AEI – Association of European Inventors, EWI – European Women’s Inventors Association; Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, 2013;
 196. Mandić D. Nova tehnologija u medicini MADU – Klopka za gelere i gvožđevite strane predmete; Srpsko lekarsko društvo, Odbor za menadžment u zdravstvu; Beograd, 2014;
 197. Mandić D.Nova tehnologija u medicini MADU – MADU traka; Srpsko lekarsko društvo, Odbor za menadžment u zdravstvu; Beograd, 2014;
 198. Mandić D., Đorđević D., Cvetković D.: Doprinos lečenju rana primenom MADU nove tehnologije u medicini; II kongres za lečenje hroničnih rana, Srpsko udruženje za lečenje rana; Beograd, 2014;
 199. Mandić D.: The Role of MADU New Integrative Medicine Method in the Postnatal Period; 1st International Congress on Psychic Trauma: Prenatal, Perinatal & Postnatal Aspects (PTPPPA 2015); Beograd, 2015;
 200. Mandić D.: Statičko magnetsko polje i biološko delovanje; Prirodnomatematički fakultet Univerziteta u Beogradu; Beograd, 2016;
 201. Mandić D.: Magnetotherapy MADU – Reparation and Regeneration; Lambert Academic Publishing; ISBN 978-3-659-85275-6; Germany, 2016.
 202. Mandić D.: Mogućnosti lečenja MADU metodom i suptilnim energijama; Petnaesti festival zdravlja, Dom omladine, Beograd, 2017.
bokiСтручне Објаве